רוצים לזכות בחופשה בגראן קנריה?

אנחנו נותנים לכם הזדמנות נדירה לזכות בחופשה זוגית לגראן קנריה. אל תחמיצו את ההזדמנות לבקר ביעד אקזוטי נפלא, עם מגוון אטרקציות מרהיבות.

מחזיקי הקידום הנוכחי הם Turismo de Gran Canaria (להלן Gran Canaria) ו-Gotosefarad.com (להלן Gotosefarad), שמטרתם לבצע פעילות ברשת החברתית של ״אינסטגרם״, שבה כל המשתתפים עומדים בדרישות התנאים שנקבעו בדף זה.

השתתפות בפעילות זו מצביעה על קבלתם המלאה של כללים אלה בכל מקרה של ו/או חוסר התאמה ו/או סתירה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות ברשת החברתית "אינסטגרם", תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

התקנון הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

1. תנאי השתתפות בפעילות
בפעילות יהיה זכאי להשתתף מי שעומד בתנאים המצטברים הבאים בעודו מקבלים את התנאים של הרשת החברתית (https://bit.ly/3wOeBVP)
• הינו בגיר/ה בן/בת 18 ומעלה.
• הנ"ל עשה לייק לפרופיל האינסטגרם gotograncanaria.
• הנ"ל הגיב ותייג בתגובתו פרופיל אינסטגרם נוסף.
• המשתתף עמד בכל תנאי תקנון זה.
• הנ"ל בהשתתפותו אישר שקרא את תקנון הפעילות.
• הביע את רצונו להשתתף בפעילות בכך שהסכים להעביר את פרטיו האישיים, בהתאם לכללים בתקנון זה, ובכך נתן לחברה את הסכמתו להיכלל במאגר המידע של עורכת הפעילות.
• בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות הפעילות ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת הפעילות, תהיה החברה רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות. המשתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כנגד עורכת המבצע Gotosefarad.com.

2. תקופת הפעילות
תקופת הפעילות תחל בתאריך 01/06/2022 ועד ה-10/06/2022 בשעה 17:00. עורכת הפעילות- Gotosefarad.com, תהיה רשאית להאריך או לקצר את משך תקופת המבצע, להוסיף או להפחית פרסים, הכל על פי שיקול דעתה.

3. תוצאות הפעילות
תוצאות הפעילות יפורסמו בדף האינטסגרם של gotograncanaria בתאריך 15/06/2022 וכן תישלח הודעה לזוכה באמצעות מערכת ההודעות הפרטיות באינסטגרם אל חשבון האינסטגרם של הזוכה שממנו בוצעו הוראות הפעילות כאמור בסעיף 1.

4. הפרס
4.1 המשתתף אשר יעמוד בתנאי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה, ותגובתו בפוסט הפעילות ייבחר בפעילות כזוכה בפרס (להלן: "הפרס"), יזכה בשני כרטיסי טיסה מת״א לגראן קנריה (הלוך-חזור עם קונקשן), ולינה במלון בגראן קנריה. מהלך שהות הזוכה תהיה כ-4 לילות (5 ימים) בתאריכים ש-gotosefarad רואה לנכון, וייקבעו מראש עם הזוכה במהלך שנת 2022.
4.2 למען הסר ספק, אין אפשרות להעביר ו/או להמיר את המתנה לאדם אחר, וכי על המשתתף הזוכה בפעילות להיות מאחד הנוסעים בכרטיסי הטיסה.
4.3 על הזוכה להעביר את פרטיו האישיים וצילום דרכונו, בנוסף לזמינותו למימוש הפרס עד כשבועיים טרם מועד הנסיעה שייקבע לכל המאוחר כמו כן גם של הבן-אדם שמתלווה אליו לחופשה. ההזמנות הדרושות לטיול יבוצעו לכל המאוחר כשבוע טרם תאריך הנסיעה.
4.4 הפרס חייב להתקבל כפי שהוא מוצע; דהיינו, לא יתקבל שינוי במאפייניה הקבועים או בכל היבט אחר. Gran Canaria ו-gotosefarad.com לא יכסו את ההוצאות שייגרמו על ידי הנוסעים הזוכים שאינם עונים במפורש על תנאי הסעיפים הקודמים.
4.5 אין החברה אחראית על כל דמי ביטול מכל סכום שהוא, אם יחליט הזוכה לבטל את כרטיסי הטיסה לפני מועד הטיסה, והזוכה יהיה זה אשר יישא באחריות ובעלויות נוספות כלשהן, לרבות דמי ביטול ו/או קנסות עקב ביטול הכרטיסים ו/או דמי שינוי שם בכרטיסי הטיסה.
4.6 כל שינוי כזה או אחר ו/או תוספות למיניהן הכרוכות בתוספת תשלום, תבוא על הזוכה בלבד ולא יהיה ניתן לדרוש מעורכת המבצע את תוספות תשלום אלו.
4.7 הזוכה בפרס זה ושותפו, חייבים להיות מלווים בדרכון הנוכחי שלהם. Gotosefarad.com לא תישא באחריות, מכל סיבה שהיא מעבר לשליטתה ו / או כוח עליון, אינה מסוגלת לבצע את הטיול ולא תישא בכל אחריות לנזקים או לנזקים שנגרמו על ידי הזוכים או צדדים שלישיים אפשריים.
4.8 למרות האמור לעיל בסעיף 4.1, Gotosefarad.com שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס ו/או שווי הפרס והכל בכפוף לכתוב בתקנון זה.

5. הגנת נתונים אישיים
המשתתפים מקבלים, באמצעות השתתפותם בפעילות זו, שהתכנים וההערות שיפורסמו ברשת זו עשויים להיות משותפים עם שאר משתמשי פייסבוק ורשתות חברתיות אחרות. הנתונים האישיים שיימסרו לא ישולבו בקובץ כלשהו, וישמשו אך ורק לצורך ניהול השתתפותך.

6. אחריות
6.1 Gotosefarad.com אינה אחראית וגם לא תהיה אחראית באופן כזה או אחר לפעילותה התקינה של הרשת החברתית פייסבוק ו/או רשת האינטרנט ו/או מערכת המחשבים ו/או התקשורת, על כל מרכיביה ולא תישא באחריות להפרעות כלשהן במתן אחד מהשירותים האמורים ו/או נזקים שונים, אם ישירים ו/או עקיפים אשר ייגרמו לגולש ו/או משתתף הפעילות עקב שיבושים ו/או הפרעות כאמור.
6.2 במקרה של טעות ו/או תקלה כאמור, תהיה עורכת הפעילות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבטל את הפעילות ו/או הפרס ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון.
6.3 Gotosefarad.com אינה אחראית לאובדן נתונים אפשרי עקב בעיות דוא"ל ו/או תקלה באינסטגרם Gotosefarad.com נקייה מכל אחריות לנזקים מכל סוג שהוא, על אף האמצעים הביטחוניים שאומצו, עלול לנבוע משימוש בלתי הולם בשירותים ובתכנים על ידי המשתמשים, ובמיוחד לא טופס בלעדי, בגין נזקים מכל סוג שהוא, אשר עשויים לנבוע מחשיפת האישיות של צד שלישי שבוצעה על ידי משתמש בכל סוג של תקשורת שבוצעו.
6.4 בכל מקרה שהחברה תראה לנכון לעשות כן, על פי שיקול דעתה המוחלט, תהיה רשאית לדחות ו/או להקדים את מועד הפעילות (היום ו/או השעה), ו/או לשנות את מקום הפעילות שנקבעו בתקנון זה ו/או בהודעה אשר תפורסם מטעם החברה, באופן שהחברה תמצא לנכון, על פי שיקול דעתה המוחלט.
6.5 Gotosefarad.com תהיה רשאית לבצע כל שינוי בפרטי הפעילות, לרבות תנאי ההשתתפות ו/או פרסום לגבי מועד ביצוע הפעילות. יובהר כי כל שינוי כאמור יהיה חלק בלתי נפרד מתקנון הפעילות זו והוראות השינוי יגברו על הוראות תקנון זה ככל שתהיה סתירה ביניהם. הוראות השינויים ימצאו בצמוד לתכנית הפעילות במשרדי החברה.
6.6 למען הסר הספק – לאף משתתף כלשהו בפעילות לא תהיה זכות ו/או טענה כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט עורכת הפעילות שהיא Gotosefarad.com, עקב שיבוש ו/או תקלה כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, ו/או נזק בריאותי או גופני שייגרמו להם עקב מימוש הפרס המפורט בסעיף 6.6.1 להלן:
6.6.1 למען הסר הספק, לא תהיה עורכת הפעילות אחראית על נזק מכל סוג שהוא לרבות נזק פיזי ו/או כלכלי ו/או נפשי ו/או גופני אשר ייגרם בעקבות השתתפות המשתתף בפעילות ו/או הנוסע השני ו/או ביטול הפעילות ו/או ביטול או שינוי הפרס ו/או בעקבות הזכייה בפרס המפורט כאמור בסעיף 4 אשר נגרם למשתתף ו/או לשותפו לזכייה ו/או הרשומים בכרטיסי הטיסה, לרבות נזק מכל סוג אשר נגרם להם ביעד אליו טסו בעקבות הזכייה בפעילות.
6.7 אין עורכת הפעילות אחראית על נזק כזה או אחר כמפורט לעיל והמשתתף בפעילות לא יהיה רשאי לתבוע את עורכת הפעילות בהקשר זה או אחר. השימוש והטיסה אל היעד הינו על אחריות המשתתף ושותפו לזכייה בלבד ושניה מסכימים לכך.

7. קבלת התנאים
7.1 פעילות זו תהיה כפופה לתקנות הספרדיות החלות בזמן ביצועה.
7.2 המשתתפים מקבלים, באמצעות השתתפותם, כי השמות שיפורסמו בתקשורת ישותפו ויוצגו על ידי שאר משתמשי האינסטגרם מבלי לפגוע בפרטיותם. כמו כן, השתתפות בתחרות מסוג זה פירושה קבלת הכללים של אינסטגרם.
7.3 הזוכה והמלווה שלו (הפרופיל שתוייג בתגובות לפוסט הפעילות) מתחייבים להעלות לכל הפחות 2 פוסטים בעמוד הפרופיל האישי שלהם באינסטגרם ולפחות 10 סטורים במהלך הטיול עם תמונות מהחופשה ולתייג את פרופיל האינסטגרם של gotograncanaria.